સમર વેકેશન કેમ્પ ૨૦૧૮
ધરતી દિનની ઉજવણી
રીજીયોનલ સાયન્સ મ્યુઝીયમ ખાતમૂહર્ત
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિનની ઉજવણી
વિશ્વ પર્યાવરણ દિનની ઉજવણી
વોટર હાર્વેસ્ટીંગ પ્રોગ્રામ
શાળા સલામતી ડેની ઉજવણી અંતર્ગત ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ તાલીમ
વિશ્વ વસ્તી દિનની ઉજવણી
જિલ્લા કક્ષાનો નેશનલ સાયન્સ સેમીનાર
ખગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણ
એન.સી.એસ.સી. અંતર્ગત ટીચર ટ્રેનીંગ વર્કશોપ
હિરોશીમા ડેની ઉજવણી
ડૉ.વિક્રમ એ.સારાભાઇ જન્મજયંતી ની ઉજવણી અંતર્ગત વિજ્ઞાન ગોષ્ઠી
જિલ્લા કક્ષાની નેશનલ રૂરલ આઈ ટી ક્વીઝ
વિદ્યાર્થી કૌશલ્ય ટ્રેનીંગ કેમ્પ
જિલ્લા કક્ષાનો સાયન્સ ડ્રામા ફેસ્ટીવલ
વિશ્વ ઓઝોન દિનની ઉજવણી
ફૂડ સેફટી અંતર્ગત ફૂડ એડલસ્ટ્રેશન વર્કશોપ
જિલ્લા કક્ષાનો નેશનલ ચિલ્ડ્રન સાયન્સ કોંગ્રેસ-૨૦૧૮